• 6-11 bottles 5% off: 5% Off
  • 12 + bottles 10% off: 10% Off
  • 36+ bottles 20% off: 20% Off
Mazza Vineyards Vidal Blanc

Mazza Vineyards Vidal Blanc

Vidal Blanc
PA - Other
$10.95 / 750 mL Bottle

  • Alcohol 12.00%
Semi-dry; White; slightly fruity